จุททสมคาถา คาถาโบราณที่ควรสวดคู่กับคาถาชินบัญชร

จุททสมคาถา หรือคาถาปโชตา พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสวดควบคู่ไปกับคาถาชินบัญชรเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น
คาถาปโชตา

จุททสมคาถา เป็นชื่อเรียกของบทสวดมนต์บทหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมากในภาคเหนือ แต่แทบจะไม่เป็นที่รู้จักของคนภาคอื่นๆ เลย เชื่อกันว่าใครที่สวดมนต์บทนี้ควบคู่ไปกับบทสวดชินบัญชรของสมเด็จพระพุฒิจารย์โต พรหมรังสี จะยิ่งได้รับผลบุญมากมาย และยังมีเทวดาช่วยคุ้มครองให้ปราศจากภัยอันตรายต่างๆ ด้วย

จุททสมคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่มีที่มาจากไหน ?

จุททสมคาถา มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “คาถาปโชตา” ซึ่งแต่เดิมเชื่อกันว่า หากคาถาชินบัญชรเปรียบเสมือนเกราะทองของพระพุทธเจ้า คาถาปโชตานี้ก็เปรียบเสมือนกับสังวาลย์เพชรของพระพุทธเจ้า ซึ่งนับเป็นมงคลยิ่งทั้งสองคาถา

 

มีบันทึกว่าคาถาปโชตานี้ เป็นคาถาที่ตกทอดมาจากลังกา และเป็นคาถาที่พระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์แห่งล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ ได้สวดเป็นประจำร่วมกับพระคาถาคระหะสันติ เชื่อกันว่าอานิสงส์จากการสวดคาถานี้ทำให้พระเจ้าติโลกราชสามารถเอาชนะศัตรูได้ทุกทิศ เช่น หัวเมืองฝาง อยุธยา (สมัยเจ้าสามพระยา) เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงรุ่ง เมืองยอง (รัฐฉาน) เมืองกำแพงเพชร เมืองเชลียง (สุโขทัย) เป็นต้น จนในที่สุดอยุธยาต้องใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำในการแทรกซึมเพื่อทำลายเมือง จึงสามารถเอาชนะพระเจ้าติโลกราชได้ในช่วงท้ายๆ รัชกาล

 

อ่านเพิ่มเติม : อยุธยา “เล่นของ” อะไร ให้พระเจ้าติโลกราชผู้ยิ่งใหญ่ต้องแพ้สงคราม

 

อ่านเพิ่มเติม : รู้จัก “พระคาถาคระหะสันติ” คาถาระงับดับเคราะห์ด้วยตัวเอง

 

เมื่อมีชัยเหนือข้าศึกได้ทุกทิศ พระเจ้าติโลกราชจึงได้โปรดให้อาลักษณ์และขุนนางจารึกบทสวดปโชตานี้ไว้เป็นภาษาล้านนาโบราณ ซึ่งต่อมาครูบาเตชะ วัดหนองเงือก จ.ลำพูน ได้เป็นผู้ค้นพบบทสวดมนต์นี้จากศิลาจารึกวัดสวนดอก และได้แปลเป็นไทยไว้ให้ญาติโยมได้นำไปสวดกัน

บทสวด “จุททสมคาถา” หรือ “คาถาปโชตา” ทั้ง 14 บท

 

1.ปถมคาถา

ปะโชตา ธัมมะภา โหตุ โชติวะโร สะตาวะโห

ตาวะริโย สุวะ ตาภา ธะโร โยโค จ สุ สัมมา

 

2.ทุติยคาถา

โภโนชิโย โยชิโนโภ โนปาตุโส โสตุปาโน

ชิตุโนมะ มะโนตุชิ โยโสนะภิ ภิมะโสโย

 

3.ตติยคาถา

นะมามิตัง นะระวะรัง นะเยหิสะ นะรามะรัง

เนตุวา มะตัง ปะระติรัง นิพพุตโต สัพภิ โย ปะรัง

 

4.จตุตถคาถา

โนธิโร มุนิโน มะโน โนมะโน ทะมะโน ธิโน

โนธิ โนตุถังคาโน โนโตมาโร ธิโน อูโน

 

5.ปัญจมาคาถา

กะรุณาธิ กะจิตตัตโถ กะตาตโถ สะกะ ธัมมะโท

กะตะนะเม กะพุทธัสสะ กะตัญชุลิง กะโรมิหัง

 

6.ฉัฏฐมคาถา

มะโนชิโต มะโตชิโน มะโนภิโต มะโตภิโน

มะโนธิโร มะโรธิโน มะโรตตะโน มะโนตตะโร

 

7.สัตตมคาถา

นะมามิ นาถังวะระทังวะราทัง อะโนมะเกหา ภินะตังภะวัคคัง

กุมาระนาสัง วะราทังนะรานัง อะกามะเทหาภินะตัง ภัชชะนันติ

 

8.อัฏฐมคาถา

โย โพธิปัตเต วะระโท นะรานัง เทวาติเทโวภิตะมาระนาโส

โยคาธิมุตโต สะระโส มะรานัง โอวาทะเทตัง ภินะมามินาถัง

 

9.นวมคาถา

โย เทติเทวะเทโวคคัง มัคคังโนคคังผะลังตะโต

นะมามิตัง ระหะมัคคัง โนโสปาเลตวาปายะโต

 

10.ทสมคาถา

นะมามิพุธธัง ตะมะหังธิโย ธิโย นะมามิธัมมัง ตะมะหังชิโย ชิโย

นะมามิสังฆัง ตะมะหังริโย ริโย นะมามิติคคัง ตะมะหัง ภิยโย ภิยโย

 

11.เอกาทสมคาถา

นะมามิตัง โย วินายัสสะ นายะเก นะรามะเรหิ ภินะโต วินายะโก

ชิโนริเชยโย วิมะโล วิโมจะโก ปัชชามะพุเชติ พุทโธ ปะโพธะโก

 

12.ทวาทสมคาถา

มุนิโน วะทะนาภายะ ปะโพเธตุ ปัชชาปัชชัง

มุนิโน วะทะนาภายะ ปะโพเธตุ ปัชชาปัชชัง

 

13.เตรสมคาถา

สิริกิระณะ กิระโฐ ภาสะปาทะทวะอัคคัง สิริกิระณะภิมานัง มาระมันตังวิธิสะตัง

สิริกิระณะนิเกตัง เกตุเมกัญจะ ติโลเก สิริกิระณะกะรัคคังโลกะนาถัง นะมามิหัง

 

14.จุททสมคาถา

ติโลกะ มัคคา หะนะโก มะตัง นะเย สะวา สะนัง โยหะ มะลัง ปะธัง สะยิ

ติโลกะ มัคคา หะนะโก มะตัง นะเย ปะเควะ นิพพานะ ปุรัง ปะเว สิเย

 

หมายเหตุ : สามารถสวดคาถานี้ทั้งหมด 14 บทโดยไม่ต้องอ่านหัวข้อได้เลย การเขียนหัวข้อไว้เป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับคำแปล และอุปเท่แต่ละบทเท่านั้น

คำแปล “บทสวดจุททสมคาถา” หรือบทสวดปโชตา

 1. ขอรัศมีแห่งพระสัทธรรมอันรุ่งเรืองจงบังเกิด ตราบเท่าที่อริยธรรมยังรุ่งเรืองส่องสว่าง นำมาซึ่งภาวะแห่งสัตบุรุษ เป็นที่รองรับแห่ง สัมมาปฏิบัติ และเป็นธรรมที่ปราศจากโยคะโดยราบคาบ
 2. ดูกรชาวเรา พระชินเจ้าของพวกเรา ผู้อันกิเลส ไม่อาจผจญได้ ทรงมีพระสัทธรรมรัศมี ทรงยังมวลสาวกให้ดูดดื่มรสพระสัทธรรม โปรดจงทรงรักษาปวงข้าพระองค์ด้วยเถิด พระองค์ทรงมีพระรัศมีอันเย็นฉ่ำ ด้วยพระทัยอันอุดม ขอจงทรงชนะกิเลสด้วยเถิด
 3. ขอน้อมไหว้พระองค์ผู้ทรงประเสริฐกว่านรชน ทรงนำประชาสัตว์ ทั้งมนุษย์และเทวดาไปสู่อมตะนิพพาน ด้วยวิธีแนะนำของสัตบุรุษ เสด็จปรินิพพานแล้ว
 4. พระทัยที่ประกอบด้วยปรีชาญาณแห่งพระมุนีผู้ทรงปรีชาญาณ สามารถสั่งสอนใจปวงข้าพระองค์ได้ เพราะเหตุที่สั่งสอนใจได้นั้น อวิชชาโมหะก็ได้ดับเสียแล้ว มารผู้ต่ำช้าก็มิได้เป็นข้าศึกแก่ พระองค์
 5. พระองค์ทรงตั้งพระทัยอันยิ่งด้วยพระกรุณาไว้ ทรงบำเพ็ญประโยชน์ประทานธรรมของพระองค์

ข้าพระองค์จะกระทำอัญชลีน้อมไหว้ที่มนุษย์และเทพยดาต่างก็กระทำแก่พระพุทธองค์ผู้เอกอุ

 1. พระชินเจ้าทรงเอาชนะพระทัยพระองค์เองได้แล้ว ทรงประกอบด้วยพระรัศมี ที่รุ่งเรืองในพระทัยประดุจดังพระอาทิตย์ มีปรีชาญาณเกิดพร้อมกับมโนวิญญาณ ปราศจากความประพฤติผิด ทรงเป็นเทพไม่มีเทพอื่นยิ่งกว่าพระองค์เลย
 2. ขอน้อมไหว้พระนาถะเจ้าผู้ประทานพระนิพพานอันประเสริฐทรงรับเอาพระนิพพานที่ดีเลิศ ทรงเป็นเลิศในภพ กำจัดมารชั่วได้แล้ว ประทานพระนิพพานอันประเสริฐแก่เหล่านรชนอันหมู่มารผู้หยิบยื่นสิ่งไม่น่าปรารถนานอบน้อมยิ่งแล้ว ทรงเป็นยอดแห่งการเสพคบ 
 3. ขอนอบน้อมอย่างยิ่งซึ่งพระนาถะเจ้าผู้บรรลุพระโพธิญาณ ประทานพระนิพพานอันประเสริฐแก่ทวยเทพ ทรงเป็นพระเทวาดิเทพ กำจัดมารผู้น่าสะพรึงกลัวได้แล้ว น้อมพระทัยไปในเพียรภาวนา ประทานโอวาทแก่ทวยชนผู้ปราศจากมลทิน
 4. ขอน้อมไหว้พระเทวเทพผู้ทรงประทานมรรคและผลอันเลิศแก่ข้าพระองค์ ทรงเป็นอัครบุคคล ขอจงทรงรักษาข้าพระองค์จากทางอบายด้วยเถิด
 5. ขอน้อมไหว้พระพุทธองค์ผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งกว่าบรรดาปราชญ์ ขอน้อมไหว้พระสัทธรรมอันไม่มีโอชารสอย่างอื่นจะชนะได้ ขอน้อมไหว้พระอริยสงฆ์ผู้เพียบพร้อมด้วยอริยทรัพย์ 7 ประการ ขอน้อมไหว้พระรัตนตรัยอันประเสริฐ
 6. ขอน้อมไหว้พระองค์ผู้ทรงนำหมู่สัตว์เข้าสู่พระนิพพาน ทรงชนะข้าศึกได้แล้วจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า “ชินะ” ทรงปราศจากกิเลสมลทิน ปลดเปลื้องหมู่สัตว์ ตรัสรู้ยิ่งแล้ว ทรงปลุกประทุมชาติคือประชาสัตว์ให้ตื่นขึ้น
 7. ขอพระมุนีโปรดทรงปลุกประชาสัตว์น้อยใหญ่ให้ตื่นขึ้นด้วยธรรมเทศนาของพระมุนี
 8. ขอน้อมไหว้พระโลกนาถผู้มีพระอัครยุคลบาทรุ่งเรืองด้วยเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ คือมกุฏาลังการอันทรงสิริรัศมี ทรงกำจัดมารผู้ต่ำช้าซึ่งกระทำมานะอันยิ่งด้วยสิริรัศมี ทรงเป็นที่ตั้งอยู่แห่งสิริรัศมี ทรงเป็นดุจธงชัยอันเอกในไตรโลก ทรงเป็นเลิศกว่าผู้กระทำสิริรัศมี
 9. พระองค์ทรงกำจัดเสียซึ่งกิเลสมลทิน พร้อมทั้งวาสนา (ความเคยชิน) ในโลกนี้ได้แล้ว ทรงฆ่าราคะ โทสะ โมหะ แห่งไตรโลก ทรงนำหมู่สัตว์ไปสู่สถานที่น่าปรารถนา เสด็จเข้าสู่เวียงนิพพาน ทรงยังไตรโลกให้บ่ายหน้าสู่มรรค แล้วนำไปสู่อมตะนิพพาน ฉะนี้แล

หมายเหตุ : หากการแปลมีความคลาดเคลื่อนประการใด ความผิดนี้เว็บไซต์ไทยมูเตลูขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

 

อ่านเพิ่มเติม : “พระคาถาชินบัญชร” ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พร้อมทริค (ไม่ลับ) ในการสวด

บทความแนะนำ

ปล่อยปลาหน้าเขียง

ปล่อยปลาหน้าเขียง ทำแล้วดีจริงหรือไม่? บทความนี้มีคำตอบให้!

ปล่อยปลาหน้าเขียงคืออะไร หาซื้อได้จากที่ไหน ปล่อยปลาอะไรถึงจะดี ทำแล้วจะดีจริงหรือไม่ บทความนี้มีทุกคำตอบให้คุณ!

อ่านต่อ »
วัดกลางบางพระ

วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง จะขออะไรก็สมหวังได้ดั่งใจนึก

ใครหาที่มูอยู่ แนะนำหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม เดินทางง่าย มูก็ไม่ยาก ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

อ่านต่อ »
ทำน้ำมนต์ล้างสิ่งอัปมงคล

วิธีทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล หลวงพ่อเงิน กตสาโร

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเจอแต่สิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคล ลองทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคลของหลวงพ่อเงิน กตสาโรได้ ตามวิธีการในบทความนี้

อ่านต่อ »