"ชุมนุมเทวดา" บทสวดเชิญเหล่าเทวดามาฟังการสวดมนต์ของเรา

ชุมนุมเทวดา

รู้จักกับบทสวด “ชุมนุมเทวดา” เพื่อเชิญเทวดามารับฟังการสวดมนต์ของเรา ทำให้เรากลายเป็นลูกรักของท่านเหล่านั้น จะทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือ

ในอดีต บทสวด “ชุมนุมเทวดา” เป็นบทสวดมนต์ที่ความสำคัญมาก เพราะเป็นการอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาฟังบทสวดมนต์ ใช้ได้ทั้งเสริมความเป็นสิริมงคล และใช้เพื่อให้เทวดามารับฟังการท่องบ่นคาถาอาคมเพื่อให้ช่วยประสิทธิ์วิชาให้เก่งกาจได้ยิ่งขึ้นด้วย แต่สมัยนี้บทสวดนี้เหลือเพียงแค่เฉพาะให้สวดกันในพิธีกรรมทางศาสนาใหญ่ๆ หรือแค่ในการสวดมนต์ข้ามปีเท่านั้น ถ้าคุณคือคนที่สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้ว ลองเพิ่มเข้าไปอีกสักนิดนึง แล้วจะรู้เลยว่าความปิติใจฟูหลังสวดเสร็จมันมีอยู่จริงๆ

บทสวดชุมนุมเทวดาคืออะไร มีที่มาอย่างไร

เชื่อกันว่าบทสวดชุมนุมเทวดา เป็นบทที่เชิญเทวดาทุกชั้นฟ้ามาฟังการสวดมนต์ของเราอย่างมีไมตรีจิต และเพื่อให้เทวดาทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญจากการสวด หากทำเป็นประจำก็จะทำให้เป็นที่รักของเทวดา ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือตลอด บทสวดนี้ได้รับการแต่งขึ้นเพราะ (เชื่อกันอีก) ว่าเทวดาส่วนใหญ่ชอบฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องจากมีบันทึกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็มีเทวดามาร่วมฟังธรรมมากกว่ากว่าหมื่นองค์

บทสวดชุมนุมเทวดา สวดอย่างไร ?

หลังจากที่ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเริ่มสวดคาถาใดๆ ให้สวดบทนี้ก่อน แล้วตามด้วยบทอื่นๆ จนจบได้เลย

“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ

จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ

คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ

วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา

ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะ จะนัง

สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา”

คำแปลภาษาไทย “บทสวดชุมนุมเทวดา “

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิต ด้วยคิดว่าขออานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตรเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลาย จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ จงฟังซึ่งพระสัทธรรม อันให้สวรรค์และพระนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี

ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมมเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมาน หรือยอดภูเขา และหุบผา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน ในต้นพฤกษาและป่าชัฏ ในเรือนและในไร่นาก็ดี และยักษ์คนธรรพ์นาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบก และที่อันไม่เรียบราบก็ดี อันอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ คำใดเป็นของพระมุนี ท่านสาธุชนทั้งหลายจงสดับคำข้าพเจ้านั้น

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม

ที่มา : บทสวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ทริคไม่ลับ ฉบับไทยมูเตลู เกี่ยวกับการสวดบทชุมนุมเทวดา

ถ้าหากว่าต้องการเชิญเทวดามาทำอย่างอื่น เช่น เชิญมาคุ้มครอง เชิญมาไล่ผี (ควรทำเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น ไม่ควรเชิญมาบ่อยๆ เพราะอาจเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะเจอได้) ให้สวดถึงคำว่า “สาธะโว เม สุณันตุ” เท่านั้นพอ หลังจากนั้นให้อธิษฐานขอให้เทวดาช่วยในสิ่งที่ต้องการ และอย่าลืมสวดบทเชิญเทวดากลับด้วยบทนี้

“ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ”

อ่านเพิ่มเติม : บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” พร้อมทริคขอพรจากเทวดา

อ่านเพิ่มเติม : บทสวดมนต์แก้ฝันร้าย ฝันไม่ดีขนาดไหนก็แก้ไขให้กลายเป็นดีได้